ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRNAVA U ZLÍNA
Farnost Trnava
Trnava 22, 763 18 Trnava
Farář
+420 797 861 562

Sto let ve farnosti

 • 1921

  Založen charitativní spolek křesťanských matek, konal se zde okrskový sjezd Omladin a lidových jednot.

 • 1923

  5. července se v Trnavě konala první pouť v historii; téhož roku nesl dvoutisícový dav sochu Panny Marie Lurdské do Štípy, aby ji zde posvětil P. Jan Drábek, děkan z Fryštáku.

 • 1924

  Kostel byl poprvé zcela vymalován, zakoupeny byly sochy sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského; po výmalbě byl v předsíni kostela slavnostně pověšen obraz A. C. Stojana; na Štědrý den byl v kostele pověšen skleněný lustr, který zakoupil František Zetík, a to z vděčnosti za udělení svátosti křtu jeho synovi samotným arcibiskupem Leopoldem Prečanem, který zde byl udělit svátost biřmování 800 biřmovanců z Trnavy a okolí.

 • 1927

  19. září P. Adolf Pírek posvětil kříž v předsíni kostela, který věnoval farnosti jako dar na rozloučenou.

 • 1928

  16. září posvěcen čtyřmetrový kamenný kříž na Luhoch jezuitským knězem P. Josefem Bartoníkem ze Svatého Hostýna, který nechali zbudovat místní pasekáři; 28. října byly v předsíni kostela odhaleny dvě pamětní desky se jmény a fotografiemi padlých vojáků ve světové válce.

 • 1929

  V jubilejním svatováclavském roce proběhla generální oprava kapličky v Podkopné Lhotě.

 • 1931

  8. listopadu posvětil bývalý trnavský farář Adolf Pírek nově zbudovanou školu v Podkopné Lhotě.

 • 1932

  27. března první primice trnavské farnosti – P. Josef Macík, rodák z Podkopné Lhoty.

 • 1937

  Provedena elektrifikace kostela i fary.

 • 1939

  5. července přijeli dva trnavských novokněží – 9. července byla primice P. Otakara Holuba, 16. července byla primice P. Jana Vitovského.

 • 1945

  2.-9. července se konala Valašská děkovná pouť za ukončení válečných útrap.

 • 1946

  12. května posvěcena nová soška Panny Marie Lurdské; v létě velká venkovní oprava kostela i fary.

 • 1947

  Vydlážděna cesta od mostu ke kostelu až k faře a hřbitovu (dar Miroslava Garguláka).

 • 1948

  9. května byly posvěceny tři zvony do trnavského kostela (všechny darovala rodina Gargulákova) a jeden zvon do kaple v Podkopné Lhotě (darovali místní obyvatelé); téhož roku proběhla elektrifikace varhan.

 • 1949

  Byl natřen a pozlacen svatostánek.

 • 1950

  13. srpna proběhlo slavnostní svěcení sochy Panny Marie Svatohostýnské v Podkopné Lhotě.

 • 1951

  Zavedeno elektrické zvonění ve věži trnavského kostela.

 • 1956

  1. září bylo na ranní mši svaté napočítání 561 lidí, na hrubé mši svaté 450 lidí, celkem tedy 1011 lidí.

 • 1958

  Proběhla rozsáhlá renovace obrazů, kazatelny i křížové cesty.

 • 1959

  P. Erich Pepřík: „Křtěny jsou všechny děti katolických rodičů. Též svatby jsou svátostně slaveny všechny před Bohem a Církví. Umírající jsou zaopatřováni rovněž ve stejné míře jako jindy…“

 • 1963

  15. dubna byly posvěceny nové varhany kapitulním vikářem P. Josefem Glogarem; téhož roku za své vystupování proti P. Erichu Pepříkovi musel odstoupit někdejší předseda MNV František Gargulák, odejít musel i P. Pepřík, kterého nahradil P. Jan Krist.

 • 1965

  Po ukončení Druhého vatikánského koncilu proběhly změny v uspořádání kostela: do kněžiště bylo pořízeno křeslo a ambon, titulní obraz Navštívení Panny Marie byl zavěšen do průčelí k sakristii, sochy sv. Cyrila a Metoděje na druhou stranu. Také proběhla nová (tónovaná) výmalba a vytvořeny byly také mozaiky na oknech v kněžišti.

 • 1966

  Oprava fasády kostela, nátěr rýn a hodin.

 • 1968

  Díky politickému uvolnění se uskutečnila pouť na Hostýn i průvod Božího Těla v obci.

 • 1971

  Úprava kněžiště (návrh František Peňáz) – hlavní oltář zmenšen a přesunut blíže k lidu (aby se bohoslužba mohla konat čelem k lidu), svatostánek umístěn pod prostřední okno kněžiště, křeslo přesunuto směrem k sakristii, mřížka k sv. přijímání odstraněna; téhož roku bylo budováno rekreační středisko pro bohoslovce na Luhoch – dílo bylo zabaveno komunisty.

 • 1972

  Zbudována nová mariánská kaple (socha Panny Marie Lurdské doplněna o skálu), na místě bývalé mariánské kaple byl postaven velký pohyblivý betlém.

 • 1973

  Nový liturgický kalendář – pouť přesunuta na přelom května a června.

 • 1974

  Položena mramorová dlažba v kněžišti.

 • 1981

  P. Jan Krist: „Nevěra i vlažnost proniká i do naší farnosti. Je to zřejmé z toho, že některé děti jsou už nepokřtěny, že některé svatby jsou pouze civilní, že přibývá kremací zemřelých.“

 • 1984

  P. Jan Krist: „Radost působí, jak někteří věřící zůstávají v této těžké době věrni Bohu a církvi, bolest však působí, když lze pozorovat, jak mládež a vůbec střední generace na Boha zapomíná a od kostela se vzdaluje…“

 • 1987

  Nová fasáda a nová měděná střecha kostela.

 • 1990

  Obnoven Klub křesťanských žen, Klub křesťanské mládeže i činnost katolických skautů, ve farnosti působil chrámový sbor a dvě scholy.

 • 1991

  30. května opět vyšel průvod Božího Těla do obce (oltář u Hlaváčů).

 • 1994

  Dokončena klubovna u fary, zalesněn svah nad hřbitovem.

 • 1995

  8. října byla slavnostně posvěcena nově zbudovaná kaple v Podkopné Lhotě.

 • 1995

  Dosloužily hodiny na věži kostela – byly pořízeny nové.

 • 1998

  Zcela zanikla nedělní odpolední bohoslužba (požehnání) pro malou účast.

 • 1999

  Výmalba kostela.

 • 2001

  27. května proběhlo slavnostní posvěcení nového trnavského praporu arcibiskupem Janem Graubnerem.

 • 2006

  20. srpna byla slavnostně požehnána kaplička na Paprádné.

 • 2007

  Renovace hlavních dveří do kostela, opraveny schody a položena zámková dlažba před kostelem.

 • 2008

  Zbudován bezbariérový vstup do kostela, nové ozvučení i nové dveře na kůr.

 • 2010

  P. Jan Krist za svou šedesátiletou kněžskou službu obdržel zlaté mešní roucho.

 • 2011

  Dokončeno veřejné WC na faře.

 • 2012

  Pohřeb P. Jana Krista, který v trnavské farnosti sloužil 43 let (2005-2011 pak sloužil jako emeritní kněz).

 • 2018

  3. června se konala primiční mše P. Pavla Barbořáka, nového kněze z Trnavy

 • 2021

  Revitalizace klubovny vedle fary.